Rättsligt


Om styrande lag och tvister

Dessa villkor regleras av Sveriges lagar, oavsett bestämmelser i lagkonflikter. Ingenting häri ska förhindra tillämpning och verkställighet av obligatorisk lag.

Tvister ska i första hand lösas med konsensus efter diskussion med styrelseledamöterna i Värmdö MarineThings, bifirma inom Elisabeth Fagerstedt AB. I en eventuell tvist kommer vi att följa konsumenttvisternas beslut eller slutligen av svenska domstolar.

Information om tvistlösning online enligt Art. 14 par. 1 i ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

Europeiska kommissionen ger konsumenterna möjlighet att lösa onlinekonflikter enligt Art. 14 par. 1 av ODR på en av sina plattformar. Platformen (http://ec.europa.eu/consumers/odr) fungerar som en plats där konsumenterna kan försöka nå utomstående tvister som uppstår i samband med inköp på nätet och avtal om tjänster.

Force Majeure

Vi är inte ansvariga för förseningar som orsakas av omständigheter utanför vår kontroll, såsom allmän arbetskonflikt, krig, brand, blixtnedslag, terroristattack, ändrad byråsreglering, tekniska problem, fel i elektriska / telefon- / datalänkar eller annan kommunikation eller fel eller förseningar i tjänster från underleverantörer på grund av omständigheter som anges här. Dessa omständigheter ska utgöra grund för frihet från ansvar och andra sanktioner. Om händelsen varar längre än två månader har både du och vi har rätt att avbryta köpet med omedelbar verkan.

Cookie-samtycke